•  

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW

     V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

     im.  Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty tj. z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) (.)
     2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, nr 97, poz.674 ze zm.) art. 6a ust.1 pkt5 oraz art. 9c ust. 6 pkt 1i2
     3. Statut V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

      

     § 1

     Postanowienia ogólne

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. Szkole – należy przez to rozumieć V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut V Liceum Ogólnokształcącego
      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     3. Dyrektorze, Zastępcach Dyrektora – należy przez to rozumieć Dyrektora, Zastępców Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     4. Radzie Rodziców (RR) – należy przez to rozumieć Radę Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     5. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców uczniów danej klasy w V Liceum Ogólnokształcącym  im. Augusta Witkowskiego
      w Krakowie, ul. Studencka 12.
     6. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Prezydium Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców.
     8. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady Rodziców.
     9.  Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego
      w Krakowie, ul. Studencka 12.
     10.  Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     11.  Radzie Klasy – należy przez to rozumieć  przedstawicieli rodziców uczniów danej klasy V Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiegow Krakowie, ul. Studencka 12, powszechnie nazywaną „Trójką Klasową”.

     § 2

     Cele i zadania Rady Rodziców

     1. Rada Rodziców jest organem Szkoły, reprezentującym wszystkich Rodziców, współdziałającym w realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły z  Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym i organem prowadzącym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami.
     2. Celem Rady Rodziców jest:
      1. reprezentowanie Rodziców uczniów Szkoły,
      2. wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej, poprawy warunków technicznych i wyposażenia Szkoły ponad obowiązujący standard,
      3. aktywizowanie Rodziców do czynnego udzielania pomocy Szkole
       w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
     3. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy:
      1. zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie
       i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
      2. współtworzenie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną programu wychowania i opieki oraz organizacji nauczania,
      3. podejmowanie działań tworzących i propagujących dobry obraz szkoły w społeczności Krakowa i całego kraju,
      4. zbieranie opinii od Rodziców na temat pracy Szkoły i przekazywanie ich Dyrektorowi wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

     § 3

     Kompetencje Rady Rodziców

     1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
     1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
     • programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści
      i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
     • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
     1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
     2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
     3. uchwalanie i zmiana Regulaminu Rady Rodziców,
     4. zatwierdzenie Preliminarza Wydatków,
     5. zatwierdzenie wysokości składek na Fundusze RR,
     6. ustalanie zasad wydatkowania funduszy RR,
     7. wybór, odwołanie, uzupełnienie składu Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej,
     8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium RR i Komisję Rewizyjną,
     9. inne, uregulowane w Ustawie o oświacie i pozostałych aktach prawnych normujących działalność Rady Rodziców.
     1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
      nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
     2. Rada Rodziców ma prawo do wybierania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

     § 4

     Rady Klasowe i ich zadania

     1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe Rodziców.
     2. Podczas pierwszego Zebrania Klasowego w nowym roku szkolnym, Rodzice  wybierają  spośród  siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów jednego przedstawiciela do Rady Rodziców oraz Radę Klasy(tzw. „Trójkę Klasową”), składającą się z co najmniej 3 osób. Decyzję Rodziców o dokonanym wyborze (uchwałę) wychowawca klasy przekazuje Radzie Rodziców (Wzór Uchwały stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).
     3. Obowiązuje zasada, że przy głosowaniu jednego ucznia reprezentuje jeden Rodzic lub jeden opiekun prawny.
     4. Dopuszczalne jest pełnienie przez tą samą osobę funkcji w Radzie Klasy i jednocześnie przedstawiciela klasy do Rady Rodziców.
     5. Kadencja Rady Klasy trwa jeden rok od momentu powołania do czasu powołania Rady nowej kadencji. Możliwe jest przedłużenie jej działalności na kolejny rok szkolny, pod warunkiem uzyskania akceptacji Rodziców uczniów klasy, podczas pierwszego Zebrania Klasowego w nowym roku szkolnym. W tym celu Rodzice przeprowadzają głosowanie, w którym rozstrzyga większość głosów obecnych na Zebraniu Rodziców.
     6. Zadaniem Rady Klasy jest przede wszystkim :
      1. realizacja zadań Rady Rodziców określonych w  § 2 ust.3 w danej klasie i współpraca w tym zakresie z Radą Rodziców i Prezydium RR,
      2. ścisła współpraca z wychowawcą klasy,
      3. współudział w realizacji zadań statutowych Szkoły,

     ,

      1. pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
     1. Rada Klasy realizuje również zadania nie zastrzeżone dla innych organów Rady Rodziców, a w szczególności:
     1. współdziała z Prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,
     2. zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrania Rodziców danej klasy w miarę potrzeb.

     § 5

     Organy wewnętrzne Rady Rodziców

     1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym. W skład Rady Rodziców wchodzi
      po jednym przedstawicielu każdej klasy, wybranym na  pierwszym Zebraniu Klasowym w danym roku szkolnym.
     2. Organami wewnętrznymi Rady Rodziców są:
      1. Zebranie Rady Rodziców,
      2. Prezydium Rady Rodziców,
      3. Komisja Rewizyjna.
     3. Członkami wszystkich organów wewnętrznych Rady Rodziców mogą być wyłącznie Rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły.
     4. Członkostwo w Radzie Rodziców i wszelkie funkcje pełnione w organach wewnętrznych Rady są działalnością społeczną.

     § 6

     Zebranie Rady Rodziców

     1. Zebranie Rady Rodziców odbywa się przynajmniej raz w roku, we wrześniu lub najpóźniej w październiku.
     2. Nadzwyczajne Zebranie Rady Rodziców może być zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców lub Prezydium Rady Rodziców, albo Dyrektora Szkoły bądź Komisji Rewizyjnej i ma kompetencje Zebrania Rady Rodziców.
     3. Zebranie Rady Rodziców o który mowa w § 6 ust. 1 zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. O terminie i proponowanym porządku Zebrania zawiadamia członków Rady Rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na min. 7 dni przed terminem Zebrania.
     4. Nadzwyczajne Zebranie Rady Rodziców o który mowa w § 6 ust 2. zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. O terminie zawiadamia członków Rady Rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na min. 2 dni przed terminem zebrania.
     5. W Zebraniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły (głos doradczy). Do udziału w Zebraniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez Przewodniczącego Prezydium RR, za zgodą lub na wniosek Prezydium,także inne osoby z głosem doradczym.
     6. Zebraniem Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców lub wskazana przez niego osoba wybrana spośród obecnych na Zebraniu delegatów (Przewodniczący Zebrania).
     7. Decyzje Rady Rodziców,  jak również Prezydium RR, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych  podejmowane są w drodze uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu (wzory Uchwał stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu).
     8. W szczególnych przypadkach Rada Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców mogą przeprowadzić głosowanie drogą mailową. Uchwała podejmowana jest wówczas zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady lub Prezydium i odnotowana w protokole na najbliższym zebraniu Rady/ Prezydium. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców lub inna, wskazana przez niego osoba.
     9. Zebranie Rady Rodziców jest protokołowane przez Sekretarza Prezydium Rady Rodziców lub inną osobę wskazaną przez Przewodniczącego Zebrania.
     10. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do znajomości i przestrzegania Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.

     § 7

     Prezydium Rady Rodziców

     1. Prezydium Rady Rodziców stanowi reprezentację Rady Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
     2. Prezydium Rady Rodziców zostaje wybrane w głosowaniu tajnym, na pierwszym w nowym roku szkolnym Zebraniu Rady Rodziców (wzór Karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).
     3. Prezydium składa się z co najmniej siedmiu i nie więcej niż dwunastu członków i wybiera spośród siebie :
     1. Przewodniczącego, którego zadaniem jest:
     • organizacja pracy Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,w tym w szczególności określenie zakresu zadań pozostałych członków Prezydium RR,
     • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
     • reprezentowanie Rady Rodziców we wszystkich sprawach związanychze statutową działalnością Szkoły,
     • zatwierdzanie do wypłaty środków pieniężnych zgodnie z uchwałami podjętymi przez Prezydium RR,
     • w sytuacjach nagłych, dysponowanie środkami z Funduszu RRdo wysokości 500,00 zł (słownie złotych : pięćset 00/100)z przeznaczeniem na zakupy,  bez konieczności podejmowania Uchwały w tym zakresie. Przewodniczący powiadamia Prezydium RR o podjęciu takiej decyzji  na najbliższym Zebraniu Prezydium RR,
     • powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych spośród członków Prezydium RR, członków Rady Rodziców, spośród innych Rodziców oraz osób współpracujących z Radą, będących spoza społeczności szkolnej,
     • przekazywanie informacji, wniosków, opinii i postulatów Rodzicomi organom Szkoły.
     1. Wiceprzewodniczącego, który:
     • przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
     1. Sekretarza, który:
     • protokołuje  Zebrania Rady Rodziców i Zebrania Prezydium RR. Protokół  podpisuje Sekretarz lub osoba protokołującai Przewodniczący,
     • odpowiada za przechowywanie i archiwizację dokumentów Rady Rodziców i Prezydium RR,
     • prowadzi na wniosek Przewodniczącego korespondencję w imieniu Prezydium RR i Rady Rodziców.
     1. Skarbnika, który odpowiada za:
     • prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez RR,w tym za prawidłowo prowadzoną dokumentację finansową,
     • współpracę pomiędzy skarbnikami klasowymi a Prezydium RR,
     • informowanie Prezydium RR na każdym zebraniu Prezydium RR o wysokości środków wpłaconych na Fundusz RR przez daną klasę i o aktualnym stanie konta Rady na podstawie aktualnych wyciągów bankowych,
     • ustalenie podstawy obliczenia wysokości dofinansowania o którym mowa w § 3 ust.6 Regulaminu przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
     • współpracę z księgowym Rady Rodziców.
     1.  Członków Prezydium RR.
     1. Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika dokonuje Prezydium RR na pierwszym Zebraniu Prezydium nowej kadencji, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków Prezydium RR.
     2. Kadencja Prezydium RR trwa jeden rok, od podjęcia przez Radę Rodziców Uchwały o jego powołaniu, do czasu powołania Prezydium RR nowej kadencji.
     3. Prezydium Rady Rodziców spotyka się przynajmniej raz w miesiącu, a w razie potrzeby, na wniosek Przewodniczącego - częściej. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Prezydium RR może także wystąpić Dyrektor Szkoły. O takim nadzwyczajnym zebraniu Prezydium RR, Przewodniczący powiadamia w trybie określonym w par.6 ust.2.
     4. Harmonogram stałych posiedzeń Prezydium RR w danym roku szkolnym określa Przewodniczący i zamieszcza go na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rady Rodziców.
     5. Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu.
     6. Jeżeli członek Prezydium RR ma większą niż 60% absencję na posiedzeniach Prezydium, Przewodniczący Prezydium RR informuje o tym fakcie Przewodniczącego Rady Klasy z której członek jest delegatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

     § 8

     Zadania Prezydium Rady Rodziców

     1. Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest:
     1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami,w tym gospodarką finansową Rady,
     2. współpraca z pozostałymi organami Szkoły,
     3. reprezentowanie Rodziców na zewnątrz Szkoły,
     4. opracowanie rocznego Preliminarza Wydatków RR i jego realizacja,
     5. wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
     6. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących dyspozycji Funduszem RR,
     7. coroczne składanie sprawozdań z działalności na Zebraniu Rady Rodziców,
     8. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i materialnych
      na rzecz Szkoły,
     9. nadzór nad pracami komisji problemowych,
     10. wyrażanie w imieniu Rady Rodziców w okresie pomiędzy jej zebraniami opinii i stanowiska Rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły,
     11. koordynowanie działalności Rad Klasowych Rodziców,
     12. podejmowanie innych ważnych decyzji w okresie między zebraniami Rady Rodziców.
     1. Prezydium Rady Rodziców współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w zakresie działalności na rzecz Szkoły i jej uczniów.

     § 9

     Zadania Komisji Rewizyjnej

     1. Komisja Rewizyjna jest 3-osobowym organem wewnętrznym Rady, wybieranym w głosowaniu tajnym, na pierwszym Zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym (wzór Karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) sprawującym kontrolę nad działalnością poszczególnych organów Rady, a w szczególności do jej zadań należy:
     1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej w zakresie zgodności z Regulaminem RR i przepisami finansowo-księgowymi,
     2. składanie na pierwszym w nowym roku szkolnym Zebraniu Rady Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi, oraz złożenie wniosku o udzielenie (bądź nie) absolutorium dla Prezydium RR,
     3. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

     § 10

     Fundusz Rady Rodziców

     1. Fundusz Rady Rodziców pochodzi z dobrowolnych składek rodziców, przy czym Rada Rodziców może podejmować działania w celu pozyskania funduszy także z innych źródeł.
     2. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły.
     3. Zebranie Rady Rodziców na wniosek Prezydium RR zatwierdza Preliminarz Wydatków.
     4. Zgromadzonymi środkami pieniężnymi Rady Rodziców zarządza i dysponuje Prezydium RR i może je przeznaczyć w szczególności na:
     1. organizowanie i/lub finansowanie pomocy materialnej, zdrowotnej, wychowawczo-opiekuńczej dla uczniów, którzy nie posiadają niezbędnej opieki i warunków kształcenia,
     2. nagrody w konkursach przedmiotowych, sportowych, za osiągnięcia naukowe i sportowe itp.
     3. dofinansowanie szkolnych imprez, konkursów, działalności integrującej społeczność szkolną, wydarzeń związanych z podtrzymywaniem tradycji Szkoły,
     4. wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe ponad obowiązujący standard,
     5. dofinansowanie do wyposażenia Szkoły w sprzęt techniczny,
     6. zapomogi losowe dla uczniów na cele edukacyjne i wyjazdy szkolne,
     7. poszerzenie księgozbioru biblioteki szkolnej,
     8. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców,
     9. inne, związane z działalnością statutową Szkoły.
     1. Przyznawanie dofinansowania oparte jest o zasady określone w „Regulaminie przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”.
     2. Wysokość dobrowolnej składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na Zebraniu Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia Przewodniczący Prezydium RR po konsultacji z Prezydium RR.
     3. Z zastrzeżeniem  zdania drugiego przekazywanie i przechowywanie środków Funduszu RR oraz dokonywanie bieżących operacji finansowych następuje za pośrednictwem rachunku bankowego, którego numer umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rada Rodziców. Prezydium RR na pierwszym zebraniu Prezydium RR w danym roku szkolnym może ustalić czy i ewentualnie jaka kwota środków pieniężnych Funduszu RR, będzie przechowywana w gotówce w sposób i miejscu uzgodnionym przez Prezydium RR w uchwale. Pełny dostęp do rachunku bankowego oraz bankowości elektronicznej mają Przewodniczący Prezydium RR oraz Skarbnik, podgląd do rachunku mają Wiceprzewodniczący Prezydium RR oraz księgowy RR.
     4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z Funduszu RR mogą składać:
     1. Dyrektor,
     2. Nauczyciele,
     3. Pedagog, Psycholog Szkoły,
     4. Rady Klasowe,
     5. Rodzice,
     6. Samorząd Uczniowski,
     7. Uczniowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela prowadzącego i Dyrektora Szkoły
     1. Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Szkoły. Prezydium Rady Rodziców opracowuje formularze wniosków, które są dostępne na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rada Rodziców.
     2.  Prawidłowo wypełnione wnioski, zawierające niezbędne informacje, wymagane opinie i spełniające kryteria określone w formularzu, po ich złożeniu w sekretariacie Szkoły są rozpatrywane indywidualnie przez Prezydium RR na najbliższym posiedzeniu.
     3. Przyznanie środków z Funduszu Rady następuje w formie uchwały podjętej przez Prezydium RR większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Prezydium. Skarbnik Prezydium RR przekazuje wnioskodawcy informację o pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku przez Prezydium RR wraz z przyznaną kwotą. Sekretarz RR przekazuje wnioskodawcy informację o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku przez Prezydium RR.
     4. Prowadzenie księgowości RR może zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu i rozliczana na podstawie odrębnych rachunków. Wybór podmiotu dokonywany jest na pierwszym zebraniu Prezydium RR w danym roku szkolnym.

     § 11

     Postanowienia końcowe

     1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium RR
      oraz Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący wrazz Sekretarzem lub Skarbnikiem.
     2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

     „Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym

     im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12”

     oraz adresem mailowym:

     rada-rodzicow@v-lo.krakow.pl

      

     1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Prezydium Rada Rodziców w drodze uchwały, chyba, że sprawa jest zastrzeżona do kompetencji innego organu.
     2. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia (wzór Uchwały stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).
     3. Tracą moc wszelkie Regulaminy Rady Rodziców dotychczas obowiązujące.
     4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

     Załącznikami do Regulaminu Rady Rodziców V LO  są:

     1. Uchwała Rodziców o wyborze swoich przedstawicieli – wzór
     2. Uchwała RR – wzór
     3. Uchwała w sprawie absolutorium – wzór
     4. Uchwała w sprawie liczebności prezydium- wzór
     5. Uchwała w sprawie preliminarza – wzór
     6. Uchwała w sprawie składek – zmiany wysokości składek –wzór
     7. Uchwała w sprawie składek - wysokość bez zmian - wzór
     8. Uchwała Prezydium Rady Rodziców- wzór
     9. Uchwała Komisji Rewizyjnej –wzór
     10. Karta do głosowania tajnego na prezydium- wzór
     11. Karta do głosowania tajnego na komisję rewizyjną – wzór

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uchwała z dnia …………….

      

     Klasy ……….. V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Klasy i Rady Rodziców w roku szkolnym ………../………….

      

     Działając na podstawie Ustawy o systemie oświaty i Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, obecni na pierwszym zebraniu Rodzice dokonali wyboru i  postanowili, że :

      

     Przedstawicielami Rady Klasy są:

      

     imię i nazwisko

      

     funkcja

     numer telefonu

     adres e-mail

      

      

     przewodniczący

      

      

      

      

     z-ca przewodniczącego

      

      

      

      

     skarbnik

      

      

                

     Przedstawicielem klasy do Rady Rodziców jest:

      

     imię i nazwisko

      

     funkcja

     numer telefonu

     adres e-mail

      

      

     delegat

      

      

      

      

     …………………………………………………..

     (podpis przewodniczącego Rady Klasy)

      

      

      

      

     Uchwała Nr ……/……. z dnia …………..

      

     Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie ………………………………………………………………………

      

     Działając na podstawie Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
     im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Rada Rodziców

      postanawia co następuje:

     § 1

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     § 2

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

     .

     ....................................................                      .........................................................

      

     (podpis osoby protokołującej)                (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

     Uchwała Nr …………./…………. z dnia …………..r

      

     Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie : udzielenia absolutorium  

     Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny ………/……..

      

      

     Działając na podstawie Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
     im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Rada Rodziców po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej,

      postanawia co następuje:

      

     § 1

     Rada Rodziców postanawia  udzielić / nie udzielić * absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok  szkolny …………/……………

     § 2

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

     .

     ....................................................                      .........................................................

      

     (podpis osoby protokołującej)                (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

     *     wpisać właściwe określenie

      

      

      

     Uchwała Nr …………./……… z dnia ………….r

      

     Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie:   liczebności i wyboru Prezydium Rady Rodziców

      

     Działając na podstawie Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
     im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Rada Rodziców
      postanawia co następuje:

     § 1

     W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i ………… członków.

     § 2

     W skład Prezydium wchodzą osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę głosów.

     § 3

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

     .

      

      

     ....................................................                      .........................................................

      

     (podpis osoby protokołującej)                (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

      

     Uchwała Nr …………./………… z dnia ……………r

      

     Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie: Preliminarza Wydatków Rady Rodziców  na rok szkolny …………

      

     Działając na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Rada Rodziców postanawia co następuje:

     § 1

     Zatwierdza się Preliminarz Wydatków Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
     im. Augusta Witkowskiego w Krakowie na rok
     szkolny …………….

     § 2

      Zatwierdza się następujący podział środków w Preliminarzu o którym mowa w § 1 :

              ………% pomoc indywidualna dla uczniów  (pomoc socjalna, wyjazdy na olimpiady, dofinansowanie imprez szkolnych, itp.),

              ……..% wydatki służące wszystkim uczniom (udział w kosztach adaptacji pomieszczeń, zakup pomocy naukowych, itp.),

              ……..% inne: m.in. opłaty bankowe, obsługa księgowa Rady Rodziców.

     § 3

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     .

     ....................................................                      .........................................................

      

     (podpis osoby protokołującej)                (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

      

     Uchwała Nr …………./……… z dnia ………………….

      

     Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie:  wysokości składek na ksero  i Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym …………../……………..

      

     Działając na podstawie art. 54 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty oraz Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
     Rada Rodziców
     postanawia co następuje:

      

     § 1

     Do dnia 30.06.20……r. proponowana wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców wynosi……….. zł (słownie złotych: ………………………………………….……… 00/100).

     Od dnia 01.07.20…..r proponowana wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców wynosi……….. zł (słownie złotych: ………………………………...…………..…… 00/100).

     Składka może być wpłacana jednorazowo za cały rok szkolny, lub ratalnie.

     § 2

     Wysokość składki na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki wynosi ………… zł (słownie złotych:  ……………………………………………… 00/100). Składka jest wpłacana jednorazowo za cały rok szkolny.

     § 3

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

     .

     ....................................................                      .........................................................

      

     (podpis osoby protokołującej)                (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

      

     Uchwała Nr …………./………….. z dnia ………………r

      

     Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie wysokości składek na Radę Rodziców

      w roku szkolnym …………………..

      

     Działając na podstawie art. 54 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty oraz Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
     Rada Rodziców
     postanawia co następuje:

     § 1

     Wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian i wynosi ……….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………… 00/100). Składka może być wpłacana jednorazowo za cały rok szkolny, lub ratalnie.

     § 2

     Wysokość składki na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki pozostaje bez zmian i wynosi …… zł (słownie złotych: ……………………  00/100).
     Składka jest wpłacana jednorazowo za cały rok szkolny.

     § 3

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

      

     ....................................................                      .........................................................

      

     (podpis osoby protokołującej)                (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

      

     Uchwała nr ……  /……./………

     z dnia …………….

      

     Prezydium Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………...……………...….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Działając na podstawie Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Prezydium Rady Rodziców  postanawia co następuje:

     § 1

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     § 2

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

      

     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

      

     ........................................................                                                              ................................................................       

     (podpis osoby protokołującej)                                                       (podpis Przewodniczącego Rady)

      

      

     Uchwała Nr …………./….….z dnia …………r

      

     Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego

      im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     w sprawie  zaopiniowania rocznego sprawozdania Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny ……../……….

      

     Działając na podstawie Regulaminu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
     im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Komisja Rewizyjna Rady Rodziców po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz księgami rachunkowymi zamkniętymi
     na dzień 31 sierpnia 20…..r. postanawia, co następuje:

      

     § 1

     pozytywnie / negatywnie* opiniuje  sprawozdanie finansowe  Prezydium Rady Rodziców
     V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie za rok szkolny ………/………..

      

     § 2

     Za przyjęciem Uchwały głosowało  …………..., przeciw…………,wstrzymało się od głosu………… .

     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

     . ....................................................                    .........................................................

     (podpis osoby protokołującej)                         (podpis Przewodniczącego

                                                                                         Komisji Rewizyjnej)

      

      

     *     wpisać właściwe określenie

      

      

      

                                                                        

     KARTA DO GŁOSOWANIA 

     Wybór Prezydium Rady Rodziców przy VLO w Krakowie

      

      

      

     1.      c    ……………………………….

      

     2.      c    ……………………………….

      

     3.      c    ……………………………….

      

     4.      c    ………………………………. 

      

     5.      c    ………………………………. 

      

     6.      c    ………………………………. 

                              

     7.      c    ……………………………….

      

     8.      c    ……………………………….

      

     9.      c    ……………………………….

      

     10.    c    ………………………………. 

      

     11.    c    ………………………………. 

      

     12.    c    ………………………………. 

      

     13.    c    ………………………………. 

      

     14.    c    ………………………………. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             …………………………………

                                                                                                                                             pieczęć Rady Rodziców

      

      

      

      

      

      

      

     Oddać głos „za” Kandydatem oznacza postawić znak „X” w kratce po lewej stronie nazwiska i imienia Kandydata.

     KARTA DO GŁOSOWANIA

     Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy VLO w Krakowie

      

      

      

      

      

     1.      c    ……………………………….

      

      

     2.      c    ……………………………….

      

      

     3.      c    ……………………………….

      

      

     4.      c    ……………………………….

      

      

     5.      c    ……………………………….

      

      

     6.      c    ……………………………….

      

      

             …………………………………

                                                                                                                                             pieczęć Rady Rodziców

      

      

      

      

      

      

      

     Oddać głos „za” Kandydatem oznacza postawić znak „X” w kratce po lewej stronie nazwiska i imienia Kandydata.