• List powitalny od Rady Rodziców na rok 2023/2024

    •  

      

      

     Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      

     W imieniu Prezydium Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie serdecznie witamy Państwa w kolejnym roku szkolnym 2023/2024.

      

     Wszystkie informacje o działaniach Rady znajdą Państwo na stronie Szkoły w zakładce Rada Rodziców. https://www.v-lo.krakow.pl/a/rada-rodzicow

     Rada Rodziców jest organem Szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym, w oparciu o stosowne przepisy prawa (Kompetencje i zasady działania RADY RODZICÓW – opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz Regulamin Rady Rodziców i Statut V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Kierowana zaś jest obecnie przez 9-osobowe Prezydium, wybierane spośród delegatów klas, w trakcie corocznego Walnego Zebrania Rady Rodziców.

     Serdecznie zapraszamy do współpracy Wszystkich Rodziców, którym bliska jest działalność społeczna i szeroko rozumiane dobro V Liceum Ogólnokształcącego.

     Walne Zebranie Rady Rodziców i wyłonienie kierującego Radą Prezydium, odbędzie się w październiku 2023 roku.

     Działalność Rady Rodziców i wykorzystanie środków z Funduszu Rady Rodziców:

     Rada Rodziców działa od momentu wyboru jej składu na dany rok szkolny, do czasu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie na kolejny rok szkolny, co ma miejsce zwykle w miesiącu październiku. Podkreślenia wymaga, iż konieczność wydawania decyzji w sprawach szkolnych, istnieje także w miesiącach wakacyjnych.

     Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 zebrała się na jednym Walnym Zebraniu, zaś Prezydium Rady Rodziców zebrało się na 9 zebraniach stacjonarnych. Na zebraniach tych omawiane były sprawy szkolne oraz rozpatrywane były różnorodne wnioski: Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli, a także członków Rady Rodziców, a w ich następstwie – podejmowane były przez Prezydium Rady Rodziców uchwały. Ponadto, pomiędzy Zebraniami, Prezydium Rady Rodziców podejmowało uchwały na bieżąco w trybie online, tak Rada Rodziców działa także w miesiącach wakacyjnych.

     Aktywność Rady Rodziców skupia się na działaniach wspierających Uczniów i działalność Szkoły.

     Rada Rodziców działa na rzecz Społeczności Szkolnej, przez co należy rozumieć zarówno pojedynczych uczniów, grupy uczniów, jak i całą społeczność szkolną. Tym samym działa także na rzecz szeroko pojętego dobra Szkoły, czyli V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

     Rada Rodziców ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym V LO w kwestiach dydaktycznych, naukowych i wychowawczych, związanych z planami nauczania, bieżącym działaniem
     i rozbudową Szkoły, a także z Samorządem Uczniowskim w sprawach bieżących, jak i w szerszych przedsięwzięć, a także ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół V LO – SAIP. 

          

     W ramach swojej działalności, w roku szkolnym 2022/2023, Rada wydatkowała środki min. na:

     • wspieranie uczniów w rozwoju ich indywidualnych talentów oraz aktywności w zakresie olimpiad
      i różnego rodzaju konkursów przedmiotowych i tematycznych: szkolnych, krajowych i międzynarodowych (min. koszty nagród, koszty dojazdów),
     • dofinansowanie organizacji sportowych zawodów szkolnych (min. szkolne zawody narciarskie),
      a także wszelkiej sportowej aktywności sportowej,
     • dofinasowanie dodatkowych aktywności organizowanych przez Szkołę (min. w zakresie Koła Strzeleckiego),
     • dofinansowanie aktywności Szkoły w zakresie wszechstronnej edukacji i opieki nad uczniami (min. cyklu spotkań z psychologami, różnego rodzaju warsztatów odbywających się na terenie szkoły, spotkań ze znanymi osobami), 
     • wspieranie biblioteki szkolnej (min. w sfinansowaniu prenumeraty czasopism),
     • wspieranie działalności Chóru V LO, którego sukcesy są szczególnie imponujące w kontekście szkoły, nie będącej szkołą muzyczną,
     • doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie ponad standardowym, przewyższającym standardy nauczania (min. pracownia chemiczna, stanowisko obsługi czytelnika w bibliotece szkolnej),
     • pomoc dla uczniów potrzebujących (min. w postaci dofinansowania wyjazdów na  szkolne wycieczki),
     • dofinansowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia matur próbnych,
     • wystrój szkoły na czas okresów świątecznych,
     • szczególnym wydatkiem z Funduszu Rady Rodziców, jest tzw. premia dla aktywnych.

     Polega ona na zwrocie danej klasie, do dyspozycji Wychowawcy i Samorządu Klasowego (np. na opłacenie wycieczki klasowej, wspólnego wyjścia do teatru, kina, innego rodzaju wspólnej klasowej aktywności) określonego procentu dokonanej łącznej wpłaty na Fundusz RR (30% środków wpłaconych na Fundusz RR w przypadku dokonania wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców przez 90% uczniów tej klasy, 20% środków - w przypadku dokonania wpłaty składki na Fundusz RR przez  80% uczniów tej klasy oraz 10% środków - w przypadku dokonania wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców przez 70% uczniów tej klasy.

      

     Rada Rodziców zarządza kilkoma funduszami:

      

          - Fundusz Rady Rodziców – jest to podstawowy fundusz, dzięki któremu Rada Rodziców ma możliwość realizowania swoich statutowych zadań. Składka wynosi obecnie 150,00 złotych i jest to wpłata coroczna

      

          - Fundusz ksero – jest to fundusz celowy, dzięki któremu pokrywane są koszty obsługi urządzeń kserujących i zakup papieru. Środki wpłacane na ten fundusz pozwalają nauczycielom na pracę z uczniami
     w oparciu o szereg materiałów dodatkowych, testów oraz realizację próbnych matur. Składka wynosi obecnie 60,00 złotych i jest to wpłata coroczna.

      

        - Ponadto prosimy o wpłatę składki na Fundusz Pomocy Szkole – składka wynosi obecnie 200,00 złotych i jest to wpłata jednorazowa na cały czas edukacji ucznia w V LO. Funduszem tym zarządza Dyrekcja V LO, a środki są przeznaczane na poprawę warunków technicznych i doposażenie Szkoły ponad obowiązujący standard.

     Wszystkie wpłaty są dobrowolne, jednak podkreślamy, że przyczyniają się one do sukcesów Uczniów V LO zarówno w zakresie osiąganych wyników w różnorodnych konkursach i olimpiadach, jak i w zakresie wyników egzaminów maturalnych. Uczniowie mają bowiem możliwość poszerzania swoich umiejętności
     i pogłębiania swojej wiedzy w oparciu o środki (sprzęty, pomoce naukowe) wykraczające ponad przewidziany standard. Szczególnie ważne, w kontekście wyników maturalnych, są liczne wewnętrzne matury próbne, organizowane przez Nauczycieli poszczególnych przedmiotów, których organizacja jest możliwa dzięki kopiowaniu ogromnej ilości arkuszy, temu zaś służą środki z Funduszu Ksero.

      

     Aktualnie według rankingu portalu WaszaEdykacja.pl V Liceum Ogólnokształcące
     im. A. Witkowskiego w Krakowie zajęło I miejsce w Polsce.
     Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki
     w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) z całego kraju.

      

     Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców z podaniem: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, rodzaju funduszu, którego dotyczy wpłata, tj.: Fundusz Rady Rodziców, Fundusz Ksero, Fundusz Pomocy Szkole. To bardzo ważne, ponieważ pozwoli nam szybko i precyzyjnie przypisać dokonaną wpłatę do konkretnego ucznia!

      

     Numer konta Rady Rodziców:

     22 1240 2294 1111 0000 3723 6410

     Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

      

     1. Fundusz Rady Rodziców: 150,00 złotych (rocznie)
     2. Fundusz Ksero: 60,00 złotych (rocznie)
     3. Fundusz Pomocy Szkole: 200,00 złotych (jednorazowo)

      

     W imieniu Prezydium Rady Rodziców

     Imię i Nazwisko                  Pełniona funkcja                                                      
     Zbigniew Siejka             Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców   
     Ewa Czudek-Grzyb       Zastępca Przewodniczącego PRR                   
     Zbigniew Sendera                        Skarbnik                                                      
     Ewa Szymańska                            Sekretarz                                                  
     Katarzyna Nowak                         Członek                                                      
     Olga Lipińska - Długosz               Członek                                                     
     Przemysław Hybel                        Członek                                                     
     Tomasz Ślusarczyk                       Członek                                                      
     Bartłomiej Śnieżyński                   Członek